Főoldal | Kapcsolat
Térfigyelő szolgálat
 
Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet; 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.; postacíme uaz.; ált. tel.: 280-66-55; kerékbilincs, elszállítás, üzemképtelen jármű tel.: 377-29-62; zöldszám: 06-80-399-999; fax: 217-41-52; e-mail: kozter@ferencvaros.hu; honlap: www.fvkf.hu; ügyfélszolgálat elérhetősége: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8., 280-66-55

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Igazgatóság: irányítás, felügyelet;
Általános Közterület-felügyeleti csoport: közterület-felügyeleti feladatok;
kerékbilincselés;
járműelszállítás
Térfelügyeleti Szolgálat
Diszpécser Szolgálat: kerékbilincselés, járműelszállítás telefonos adminisztrálása; 
Ügyfélszolgálat: ügyfélszolgálati feladatok;
Adminisztrációs Csoport: adminisztráció, levelezés; 
Parkőri csoport: parkőrzési feladatok; 
Ellenőrzési Csoport: Felügyelet szervezeti egységei tevékenységének az ellenőrzése;
Titkárság: iktatás, adminisztráció segítése, egyéb adminisztráció, informatikai feladatok;
Belső ellenőr.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Igazgató: Rimovszki Tamás igazgató, tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Adminisztrációs igazgató-helyettes: dr. Lázók Anikó igazgató-helyettes (Adminisztrációs Csoport), tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Jogi igazgató-helyettes: dr. Bartos Barbara (Ügyfélszolgálat, Diszpécser Iroda, Általános Közterület-felügyelet), tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Térfelügyeleti igazgató-helyettes: dr. Bondor Zsóka igazgató-helyettes, tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Közterület-felügyeleti csoporton belül általános közterület-felügyelet, kerékbilincselés, járműelszállítás: Ördög Judit csoportvezető, tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Térfelügyeleti Szolgálat: Gyulai Tibor csoportvezető, tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Parkőri csoport: Rusznák Rafael csoportvezető, tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Ellenőrzési Csoport: Nix Levente, tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Belső ellenőr: Papp Judit, tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend dr. Bartos Barbara jogi igazgató-helyettes
Tel.: 280-66-55, fax: 217-41-52, kozter@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadás rendje:
hétfő: 08.00-17.30
kedd: 08.00-16.00
szerda: 08.00-16.00
csütörtök: 08.00-16.00
péntek: 08.00-14.30

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége -

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai -

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye -

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve -

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 2012. évi II. törvényben maghatározott általános szabálysértési hatóság (kormányhivatal járási hivatala, rendőrkapitányság). Helyszíni bírság esetén, illetve akkor, amikor az elkövető személye ismert az elkövető lakcíme szerinti szabálysértési hatóság az illetékes. Helyszíni bírság esetén fellebbezésre nincs lehetőség, azonban jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Közlekedési szabálysértés estében a járművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság esetén az elkövetés helye szerinti rendőrkapitányság az illetékes: BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Központi Szabálysértési Osztálya; vezető neve: Bajsz Anett r.alezredes; címe: 1097 Budapest, Nádasdy utca 1-3.; tel.: 273-40-42; fax: 273-40-43, e-mail: 08rk@budapest.police.hu
Az általános jogorvoslati lehetőség a szabálysértési eljárás keretében történik.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 1999. évi LXIII. törvény: a közterület-felügyeletről;
2012. évi CXX. törvény: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról;
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

  SZMSZ »
Alapító Okirat »

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven -

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 4. pontja)

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről -

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények -

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatok országos nyilvántartóból lekérdezve belső számítógépes adatbázisban tárolva az elkövetett szabálytalansághoz kapcsolva: 
járműtulajdonos/üzemben tartó neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, esetleges telefonos és e-mailes elérhetősége, forgalmi rendszám, műszaki érvényesség, elkövetés helye és ideje;
adatfajták: szabálysértési, közigazgatási bírságolási, kerékbilincselési, járműelszállítási, egyéb közterület-felügyelői intézkedéssel, ellenőrzéssel összefüggő, térfigyelő rendszerből származó képfelvételek;
hozzáférés módja: írásbeli, vagy személyes megkeresésre
másolatkészítés költsége: díjmentes

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza -

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Lásd hirdetmények menüpont alatt

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai éves beszámoló keretében, amely a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kerül jóváhagyásra és az önkormányzat honlapján tekinthető meg az előterjesztések között

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok írásbeli vagy személyes megkeresés során válnak hozzáférhetővé.
Ügyfélszolgálaton: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
e-mailben: kozter@ferencvaros.hu
Felelős: dr. Bartos Barbara jogi igazgató-helyettes

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk -

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai -

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek -

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista www.fvkf.hu Közérdekű adatok menüpontban

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma -

20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata -

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke -

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás -

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése -

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója www.ferencvaros.hu  honlapon érhető el

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A Felügyelet, Képviselő-testület által elfogadott létszáma 77 fő. A közszolgálati tisztviselők (beosztottak és vezetők) illetménye a 2011. évi CXCIX. törvényben és a 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak a jogszabályi előírások, továbbá a képzettség, illetve ellátandó munkakör figyelembevételével egyedileg kerül megállapításra. Minden dolgozó egységesen évi bruttó 200 000,-Ft cafetéria juttatásban részesül. Egyéb, adható juttatásokat a Felügyelet Közszolgálati Szabályzata határoz meg.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
1. szerződés SZRT/2013/00083
tárgya: munkafolyamat támogató keretszoftver telepítése, oktatása, fejlesztése,
szerződő fél: GST-MAX Kft.,
szerződés értéke (nettó): 5 151 267,-Ft,
szerződés időtartama: 2015.09.10.,

2. szerződés Kp/6603/2014/XX
tárgya: IX. kerület, Kiskalmár utca 2. szám alatt lévő tároló hely őrzési feladatainak ellátása,
szerződő fél: Gold Detektor Kf.,
szerződés értéke (nettó): 488 400,-Ft/hó,
szerződés időtartama: 2014.12.31.,

3. szerződés SZRT/2013/00131
tárgya: Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeiben végzendő személy- és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós és portaszolgálati feladatok; választások, népszavazások és egyéb események biztosítása,
szerződő fél: Gold Detektor Kft.,
szerződés értéke (nettó): 645,-Ft/óra/fő,
szerződés időtartama: 2014.12.31.

4. szerződés SZRT/2015/00272
tárgya: Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeiben végzendő személy- és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós és portaszolgálati feladatok; választások, népszavazások és egyéb események biztosítása,
szerződő fél: Árgus-Security Kft.,
szerződés értéke (nettó): 58 669 960-Ft. (keretösszeg)
szerződés időtartama: 2015.12.07-2019.12.31.

5. szerződés SZRT/2016/00292
tárgya: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok őrzése,
szerződő fél: Árgus-Security Kft.,
szerződés értéke (nettó): 50.720.099-Ft. (keretösszeg)
szerződés időtartama: 2016.09.01.-2019.12.31.

6. szerződés SZRT/2016/0045
tárgya: takarítási feladatok ellátása a Ferencvárosi Közterület-felügyelet székhelyén,
szerződő fél: Verlater Kft.,
szerződés értéke (nettó): 6.040.000-Ft. (keretösszeg)
szerződés időtartama: 2016.12.01-2019.06.30.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) -